Pagament a compte

Introduir la quantitat acordada en €
(no afegir el símbol €, només números):